Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Piski Dom Kultury

Regulamin PUTW

REGULAMIN

PISKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Piski Uniwersytet Trzeciego Wieku (zwany dalej PUTW) został utworzony w oparciu o statut Piskiego Domu Kultury, jako forma kształcenia i rozwoju osób dorosłych.

 2. Podstawowe zasady funkcjonowania PUTW reguluje Statut Piskiego Domu Kultury, natomiast szczegółowe zasady reguluje niniejszy regulamin.

 3. PUTW wypełnia zadania w zakresie organizowania różnorodnych form ustawicznego kształcenia - aktywizacji intelektualnej i fizycznej osób starszych (emerytów i rencistów oraz osoby długotrwale bezrobotne).

 4. Opiekę naukową nad PUTW sprawuje Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku – Filia w Ełku.

 5. Patronat honorowy nad PUTW sprawuje Burmistrz Pisza.

 6. PUTW posługuje się pieczątką podłużną o treści: Piski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Piszu, pl. Daszyńskiego 16, 12-200 Pisz, tel. (87) 423 26 75.

 7. Zajęcia w PUTW są prowadzone w większości na zasadach wolontariatu.

 8. Dla zapewnienia ciągłości i wysokiego poziomu dydaktycznego zajęć, Dyrektor PUTW może zawierać umowy z wykładowcami.

 

Rozdział II

Cele i formy działalności PUTW

 

§ 2

 

 1. Celem działalności PUTW jest aktywizacja ludzi starszych, ich samorealizacji, a także wykorzystanie potencjału osób starszych, ich wiedzy, umiejętności i doświadczenia życiowego na lokalnym rynku pracy.

 2. Formy kształcenia są prowadzone w postaci:

a) wykładów, seminariów i konferencji,

b) lektoratów języków obcych,

c) sekcji i kół zainteresowań,

d) warsztatów artystycznych,

e) zajęć ruchowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych z elementami samoobrony,

f) kursów, szkoleń i poradnictwa.

 

Rozdział III

Struktura organizacyjna

 

§ 3

 

 1. PUTW działa w strukturze Piskiego Domu Kultury.

 2. PUTW kieruje Dyrektor Piskiego Domu Kultury ( zwany dalej Dyrektorem PUTW ) przy współpracy z Dyrektorem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu, który w myśl porozumienia z Dyrektorem PUTW sprawuje funkcję Wicedyrektora PUTW i odpowiedzialny jest za działalność dydaktyczną PUTW.

 

§ 4

 

 1. Koordynator PUTW - jest to pracownik administracyjny – zatrudniony i wyznaczony przez Burmistrza Pisza bądź przez Dyrektora Piskiego Domu Kultury do koordynowania zadań związanych z działalnością PUTW i odpowiedzialny jest za:

a) szczegółową organizację zajęć,

b) prawidłową realizację programu, zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć,

c) zgodność działań z przepisami prawa i wytycznymi Dyrektora PUTW,

d) bezpośrednią współpracę z Radą Programową i Radą Słuchaczy.

e) bieżące informowanie Dyrektora PUTW o wynikach pracy i stopniu realizacji programu,

f) prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności PUTW,

g) przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności PUTW dla Dyrektora PUTW.

 

§ 5

 

 1. Organem nadzorującym działalność merytoryczną PUTW jest Rada Programowa działająca pod kierownictwem Rektora – zatrudnionego przez Dyrektora PUTW, na zasadach wolontariatu, który jest jej przewodniczącym.

 2. Rada Programowa składa się z 5-8 członków, a jej kadencja trwa 3 lata i stanowi ona organ doradczy Dyrektora PUTW.

 3. Skład i tryb pracy regulują wewnętrzne ustalenia Rady Programowej.

 4. Odwołanie Rady Programowej następuje w trybie przewidzianym dla jej powołania.

 5. Zadaniami Rady Programowej są:

a) współpraca z pracownikami naukowymi i Radą Słuchaczy,

b) współpraca z Dyrektorem, Wicedyrektorem oraz Koordynatorem PUTW,

c) uczestnictwo w merytorycznym opracowywaniu oferty programowej zajęć,

d) pozyskiwanie wykładowców z Uczelni Wyższych i innych osobowości świata nauki,

kultury, sztuki i polityki.

 

§ 6

 

 1. Kadencja Rady Słuchaczy trwa 1 rok i na pierwszym posiedzeniu wybiera ona spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę, sekretarza, skarbnika i dwóch członków.

   2. Zadania Rady Słuchaczy:

a) współorganizowanie zajęć,

b) inicjowanie zdarzeń kulturalnych,

c) współpraca z Koordynatorem i Radą Programową w celu omówienia bieżących spraw

i tematyki zajęć.

 

Rozdział IV

Prawa, obowiązki i warunki przyjęcia do PUTW

 

§ 7

 

 1. Wszyscy słuchacze obowiązani są podporządkować się niniejszemu regulaminowi.

 2. Słuchacze PUTW zobowiązani są przestrzegać wszystkich zaleceń Rektora, Dyrektora Wicedyrektora oraz Koordynatora PUTW – są oni przełożonymi słuchacza.

 3. Słuchaczem PUTW może zostać osoba, która jest emerytem lub rencistą              (bez względu na wiek i poziom wykształcenia), nie pracuje zawodowo bądź długotrwale pozostaje bez pracy.

 4. Osoby spełniające wymogi słuchacza powinni wypełnić deklarację uczestnictwa          w zajęciach PUTW – jest to wymóg formalny.

 5. Uczestnik na zajęcia PUTW zobowiązuje się do terminowego opłacania czesnego        i wpisowego, w kwocie ustalanej corocznie przez Radę Programową.

 6. Słuchacze PUTW zobowiązani są uczestniczyć we wszystkich zajęciach zgodnie z przyjętymi zasadami. Wykłady odbywające się raz w miesiącu są obowiązkowe. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności na wykładach skutkują skreśleniem z listy słuchaczy, o skreśleniu decyduje Rada Programowa.

 7. Słuchacze PUTW mają prawo do inicjowania nowych form działań programowych        i twórczych.

 8. Zgłaszania uwag, wniosków do Koordynatora PUTW - dotyczących sposobu i form prowadzonych zajęć.

 9. Zaleganie z opłatami za czesne bądź nie uczestniczenie w zajęciach – skutkuje skreśleniem z listy słuchaczy PUTW.

 10. Zapisanie się w trakcie roku akademickiego albo rezygnacja z przynależności          do PUTW nie uprawnia do ulg i roszczeń finansowych.

 11. Warunkiem uczestnictwa na zajęcia jest posiadanie legitymacji bądź indeksu studenta.

 12. Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest powstanie grupy osób, której liczebność określa Rektor wraz z Dyrektorem PUTW.

 13. Słuchacze zobowiązani są do przestrzegania zasad kulturalnego współżycia społecznego.

  Niewłaściwe postępowanie albo zachowanie godzące w dobre imię Uniwersytetu skutkować będzie skreśleniem z listy słuchaczy.

 

Rozdział V

Plan i organizacja zajęć

 

§ 8

 

 1. Rok akademicki trwa od stycznia do grudnia roku kalendarzowego z wyłączeniem dni wolnych od pracy i okresów świątecznych, okresów ferii zimowych i wakacji letnich.

 2. Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry tj.:

  a) zimowy – od października do lutego,

  b) letni – od marca do lipca.

 3. Szczegółowy harmonogram zajęć oraz obsada grup podawane są do wiadomości słuchaczom przed rozpoczęciem każdego semestru.

 4. Dyrektor PUTW może ustalić semestr zerowy w trybie i na zasadach ustaleń wewnętrznych i w porozumieniu z Radą Programową.

 5. Po zakończeniu każdego semestru, słuchacz otrzymuje komplet wpisów wykładowców prowadzących zajęcia w PUTW do indeksu.

 

Rozdział VI

Finanse i baza lokalowa

 

§ 9

 

 1. Obsługę finansowo-księgową zapewnia Piski Dom Kultury.

 2. Środki finansowe przeznaczone na działalność PUTW pochodzą z:

  a) środków własnych Piskiego Domu Kultury,

  b) opłat wnoszonych przez słuchaczy w formie czesnego i wpisowego – ustalanego corocznie przez Dyrektora PUTW,

  c) opłat za zajęcia fakultatywne,

  d) darowizn i wpłat sponsorów.

 3. PUTW ma wydzieloną ewidencję przychodów i rozchodów w ramach księgowości Piskiego Domu Kultury.
 4. Obsługę lokalowo-techniczną w postaci pomieszczeń, sprzętu informatyczno - audiowizualnego zapewnia Dyrektor Piskiego Domu Kultury wraz z Dyrektorem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu.

 

 

Rozdział VII

Przepisy końcowe

 

§ 10

 

 1. PUTW może prowadzić kampanię informacyjno-propagującą powstanie i funkcjonowanie Piskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 2. PUTW może wydawać biuletyny i czasopisma z życia Piskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 3. Słuchaczom PUTW nie przysługują uprawnienia wynikające z przepisów o szkolnictwie wyższym, za wyjątkiem uprawnień wynikających z niniejszego regulaminu i uprawnień, które czasowo może nadać Dyrektor PUTW.

 4. W sprawach nieregulowanych w tym regulaminie stosuje się inne obowiązujące przepisy prawa.

 5. Zmian w niniejszym regulaminie dokonuje Dyrektor PUTW - po konsultacji z Radą Programową i Radą Słuchaczy.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Radę Programową PUTW.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny