REGULAMIN

PISKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Piski Uniwersytet Trzeciego Wieku (zwany dalej PUTW) został utworzony w oparciu o statut Piskiego Domu Kultury, jako forma kształcenia i rozwoju osób dorosłych.

 2. Podstawowe zasady funkcjonowania PUTW reguluje Statut Piskiego Domu Kultury, natomiast szczegółowe zasady reguluje niniejszy regulamin.

 3. PUTW wypełnia zadania w zakresie organizowania różnorodnych form ustawicznego kształcenia - aktywizacji intelektualnej i fizycznej osób starszych (emerytów i rencistów oraz osoby długotrwale bezrobotne).

 4. Opiekę naukową nad PUTW sprawuje Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku – Filia w Ełku.

 5. Patronat honorowy nad PUTW sprawuje Burmistrz Pisza.

 6. PUTW posługuje się pieczątką podłużną o treści: Piski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Piszu, pl. Daszyńskiego 16, 12-200 Pisz, tel. (87) 423 26 75.

 7. Zajęcia w PUTW są prowadzone w większości na zasadach wolontariatu.

 8. Dla zapewnienia ciągłości i wysokiego poziomu dydaktycznego zajęć, Dyrektor PUTW może zawierać umowy z wykładowcami.

 

Rozdział II

Cele i formy działalności PUTW

 

§ 2

 

 1. Celem działalności PUTW jest aktywizacja ludzi starszych, ich samorealizacji, a także wykorzystanie potencjału osób starszych, ich wiedzy, umiejętności i doświadczenia życiowego na lokalnym rynku pracy.

 2. Formy kształcenia są prowadzone w postaci:

a) wykładów, seminariów i konferencji,

b) lektoratów języków obcych,

c) sekcji i kół zainteresowań,

d) warsztatów artystycznych,

e) zajęć ruchowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych z elementami samoobrony,

f) kursów, szkoleń i poradnictwa.

 

Rozdział III

Struktura organizacyjna

 

§ 3

 

 1. PUTW działa w strukturze Piskiego Domu Kultury.

 2. PUTW kieruje Dyrektor Piskiego Domu Kultury ( zwany dalej Dyrektorem PUTW ) przy współpracy z Dyrektorem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu, który w myśl porozumienia z Dyrektorem PUTW sprawuje funkcję Wicedyrektora PUTW i odpowiedzialny jest za działalność dydaktyczną PUTW.

 

§ 4

 

 1. Koordynator PUTW - jest to pracownik administracyjny – zatrudniony i wyznaczony przez Burmistrza Pisza bądź przez Dyrektora Piskiego Domu Kultury do koordynowania zadań związanych z działalnością PUTW i odpowiedzialny jest za:

a) szczegółową organizację zajęć,

b) prawidłową realizację programu, zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć,

c) zgodność działań z przepisami prawa i wytycznymi Dyrektora PUTW,

d) bezpośrednią współpracę z Radą Programową i Radą Słuchaczy.

e) bieżące informowanie Dyrektora PUTW o wynikach pracy i stopniu realizacji programu,

f) prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności PUTW,

g) przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności PUTW dla Dyrektora PUTW.

 

§ 5

 

 1. Organem nadzorującym działalność merytoryczną PUTW jest Rada Programowa działająca pod kierownictwem Rektora – zatrudnionego przez Dyrektora PUTW, na zasadach wolontariatu, który jest jej przewodniczącym.

 2. Rada Programowa składa się z 5-8 członków, a jej kadencja trwa 3 lata i stanowi ona organ doradczy Dyrektora PUTW.

 3. Skład i tryb pracy regulują wewnętrzne ustalenia Rady Programowej.

 4. Odwołanie Rady Programowej następuje w trybie przewidzianym dla jej powołania.

 5. Zadaniami Rady Programowej są:

a) współpraca z pracownikami naukowymi i Radą Słuchaczy,

b) współpraca z Dyrektorem, Wicedyrektorem oraz Koordynatorem PUTW,

c) uczestnictwo w merytorycznym opracowywaniu oferty programowej zajęć,

d) pozyskiwanie wykładowców z Uczelni Wyższych i innych osobowości świata nauki,

kultury, sztuki i polityki.

 

§ 6

 

 1. Kadencja Rady Słuchaczy trwa 1 rok i na pierwszym posiedzeniu wybiera ona spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę, sekretarza, skarbnika i dwóch członków.

   2. Zadania Rady Słuchaczy:

a) współorganizowanie zajęć,

b) inicjowanie zdarzeń kulturalnych,

c) współpraca z Koordynatorem i Radą Programową w celu omówienia bieżących spraw

i tematyki zajęć.

 

Rozdział IV

Prawa, obowiązki i warunki przyjęcia do PUTW

 

§ 7

 

 1. Wszyscy słuchacze obowiązani są podporządkować się niniejszemu regulaminowi.

 2. Słuchacze PUTW zobowiązani są przestrzegać wszystkich zaleceń Rektora, Dyrektora Wicedyrektora oraz Koordynatora PUTW – są oni przełożonymi słuchacza.

 3. Słuchaczem PUTW może zostać osoba, która jest emerytem lub rencistą              (bez względu na wiek i poziom wykształcenia), nie pracuje zawodowo bądź długotrwale pozostaje bez pracy.

 4. Osoby spełniające wymogi słuchacza powinni wypełnić deklarację uczestnictwa          w zajęciach PUTW – jest to wymóg formalny.

 5. Uczestnik na zajęcia PUTW zobowiązuje się do terminowego opłacania czesnego        i wpisowego, w kwocie ustalanej corocznie przez Radę Programową.

 6. Słuchacze PUTW zobowiązani są uczestniczyć we wszystkich zajęciach zgodnie z przyjętymi zasadami. Wykłady odbywające się raz w miesiącu są obowiązkowe. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności na wykładach skutkują skreśleniem z listy słuchaczy, o skreśleniu decyduje Rada Programowa.

 7. Słuchacze PUTW mają prawo do inicjowania nowych form działań programowych        i twórczych.

 8. Zgłaszania uwag, wniosków do Koordynatora PUTW - dotyczących sposobu i form prowadzonych zajęć.

 9. Zaleganie z opłatami za czesne bądź nie uczestniczenie w zajęciach – skutkuje skreśleniem z listy słuchaczy PUTW.

 10. Zapisanie się w trakcie roku akademickiego albo rezygnacja z przynależności          do PUTW nie uprawnia do ulg i roszczeń finansowych.

 11. Warunkiem uczestnictwa na zajęcia jest posiadanie legitymacji bądź indeksu studenta.

 12. Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest powstanie grupy osób, której liczebność określa Rektor wraz z Dyrektorem PUTW.

 13. Słuchacze zobowiązani są do przestrzegania zasad kulturalnego współżycia społecznego.

  Niewłaściwe postępowanie albo zachowanie godzące w dobre imię Uniwersytetu skutkować będzie skreśleniem z listy słuchaczy.

 

Rozdział V

Plan i organizacja zajęć

 

§ 8

 

 1. Rok akademicki trwa od stycznia do grudnia roku kalendarzowego z wyłączeniem dni wolnych od pracy i okresów świątecznych, okresów ferii zimowych i wakacji letnich.

 2. Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry tj.:

  a) zimowy – od października do lutego,

  b) letni – od marca do lipca.

 3. Szczegółowy harmonogram zajęć oraz obsada grup podawane są do wiadomości słuchaczom przed rozpoczęciem każdego semestru.

 4. Dyrektor PUTW może ustalić semestr zerowy w trybie i na zasadach ustaleń wewnętrznych i w porozumieniu z Radą Programową.

 5. Po zakończeniu każdego semestru, słuchacz otrzymuje komplet wpisów wykładowców prowadzących zajęcia w PUTW do indeksu.

 

Rozdział VI

Finanse i baza lokalowa

 

§ 9

 

 1. Obsługę finansowo-księgową zapewnia Piski Dom Kultury.

 2. Środki finansowe przeznaczone na działalność PUTW pochodzą z:

  a) środków własnych Piskiego Domu Kultury,

  b) opłat wnoszonych przez słuchaczy w formie czesnego i wpisowego – ustalanego corocznie przez Dyrektora PUTW,

  c) opłat za zajęcia fakultatywne,

  d) darowizn i wpłat sponsorów.

 3. PUTW ma wydzieloną ewidencję przychodów i rozchodów w ramach księgowości Piskiego Domu Kultury.
 4. Obsługę lokalowo-techniczną w postaci pomieszczeń, sprzętu informatyczno - audiowizualnego zapewnia Dyrektor Piskiego Domu Kultury wraz z Dyrektorem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu.

 

 

Rozdział VII

Przepisy końcowe

 

§ 10

 

 1. PUTW może prowadzić kampanię informacyjno-propagującą powstanie i funkcjonowanie Piskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 2. PUTW może wydawać biuletyny i czasopisma z życia Piskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 3. Słuchaczom PUTW nie przysługują uprawnienia wynikające z przepisów o szkolnictwie wyższym, za wyjątkiem uprawnień wynikających z niniejszego regulaminu i uprawnień, które czasowo może nadać Dyrektor PUTW.

 4. W sprawach nieregulowanych w tym regulaminie stosuje się inne obowiązujące przepisy prawa.

 5. Zmian w niniejszym regulaminie dokonuje Dyrektor PUTW - po konsultacji z Radą Programową i Radą Słuchaczy.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Radę Programową PUTW.

Logo Fundusze Europejskie Polska CyfrowaLogo Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i SportuLogo Rzeczpospolita PolskaLogo Narodowe Centrum KulturyLogo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Tutaj realizowany jest projekt grantowy Konwersja cyfrowa domów kultury dofinansowany z Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Cetrum Kultury.
Kontakt
Dane kontaktowe
Pl. Daszyńskiego 16
12-200 Pisz
87 423 26 75
pdkpisz@op.pl
Dyrektor
Dyrektor Piskiego Domu Kultury
 tel. w. 231
Specjalista ds. administracyjnych
Izabela Malinowska
Katarzyna Podbielska
Specjalista ds. promocji i organizacji imprez
Łukasz Bąkowski

Oferty koncertowe promocja.pdk@op.pl

Specjalista ds. pracowniczych i PUTW
Monika Chmielewska
Specjalista ds. promocji multimediów
Tomasz Walada

Go to top